• کمیسیون شبکه

    تلاش در جهت محدودیت و عدم فعالیت شرکت های غیر مجاز
    -ایجاد همگرایی بین همه فعالین حوزه اینترنت

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان