• اعضای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل انتخاب شدند.

    کد: 22430
    تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 415
    در اجرای ماده ۴۷ آیین نامه اجرائی مواد ۲و۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و شورای انتظامی استان اولین جلسه شورای انتظامی استان اردبیل تشکیل و طبق مفاد آیین نامه رئیس و نائب رئیس و منشی شورا برای مدت یک سال تعیین می گردند.

    در اجرای ماده ۴۷ آیین نامه اجرائی مواد ۲و۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای  و تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و شورای انتظامی استان اولین جلسه شورای انتظامی استان اردبیل تشکیل و طبق مفاد آیین نامه رئیس و نائب رئیس و منشی شورا برای مدت یک سال تعیین می گردند.
    ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت
    1  مجید نصیرزاده  رئیس شورای انتظامی استان
    2  مهدی طالبی  نایب رئیس شورای انتظامی استان
    3  فردین جمشیدزاده  دبیر شورای انتظامی
    4  علیرضا  رسولی  عضو شورا انتظامی
    5  سرگرد محمود کاظمی  عضو حقوق دان شورای انتظامی
    لازم به ذکر است بر اساس ماده 46 آیین نامه اجرائی ماده 2و 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و تشکیل  سازمان نظام صنفی رایانه ای  هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
    رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یادشده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود. برای اساس تبصره ذیل ماده 46 هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان